LASEP 2018-19

129 Schoulkanner sinn am Moment an der Lasep ageschriwwen.

Horaire:

Méindes      15.40-16.40  C3   Hall sportif Steinsel

Dënschdes   13.30-14.30 C1 Hall sportif Heisdorf

                     14.30-15.30 C1 Hall sportif Heisdorf

Mëttwochs   15.40-16.40  C4   Hall sportif Steinsel

Freides         15.40-16.40  C2 Hall sportif Steinsel

Dirigeants: Gilbert Schneider (sécrétaire); Mischa Stojanovic; Aline Wiltzius; Laura Eicher; Charlotte Keipes; Martine Billa

 

Schoulcharta

Hei fannt dir eis Charta an d'Iwwersetzungen dozou.

Ausserdeem de Lidder-Text an d'Melodie.

Lasep 2017 2018

123 Schoulkanner sinn am Moment an der Lasep ageschriwwen.

Horaire:

Méindes      15.40-16.40 C3   Hall sportif Steinsel

Dënschdes   13.00-14.00 C2   Hall sportif Steinsel

                     13.30-14.30 C1 Hall sportif Heisdorf

                     14.30-15.30 C1 Hall sportif Heisdorf

Mëttwochs   15.40-16.40 C4 Hall sportif Steinsel

Dirigeants: Gilbert Schneider (sécrétaire); Mischa Stojanovic; Aline Wiltzius; Laura Eicher