Stonnelaf 2014

Beim Stonnelaf 2014 si genau 6048,71 Euro zesummen komm!
Dat ass dat beschten Resultat an deenen 18 Joer wou de Stonnelaf schonn stattfënnt!

Mir kennen ganz zefridden sinn, an eisen Schoulkanner an deenen aneren Leefer een häerzlechen Merci soen!
Merci och all den Fräiwëllegen, déi gehollef hunn virum, während an nom Stonnelaf. Och deene villen Elteren en extraen Merci fir hier Ënnerstëtzung an dee schéine Buffet zum Ofschloss.