Kanner-Floumaart

Marché aux puces

Vu Kanner fir d'Kanner

Sonndes, 15ten November 2015 vun 11 Auer bis 16 Auer

am Centre de Loisirs "Norbert Melcher" zu Steesel

organiséiert vun der Apeep Steesel