Art by Kids

Les enfants des ateliers Art à l'Ecole de Steinsel vous invitent au

Vernissage de l'Exposition "Zirkus Artikus" le mardi 21 juin 2016 à 19.00h  Galerie "Am Duerf" Steinsel

Liesen iwwer Bicher - Bicher iwwer d’Liesen

Eis Schoul mecht matt!

Theater am Cycle 1

Dënschdes, den 8.3. an Donneschdes, den 10.3. fir d'Klassen aus de Schoul

Freides, den 10.3. um 18.00h fir d'Elteren an  d'Famill