SINGING MAKES YOU HAPPY…

SINGING TOGETHER MAKES YOU HAPPIER… SO JOIN US !

                                                                                                             

CHANTER REND HEUREUX…

CHANTER ENSEMBLE REND PLUS HEUREUX… ALORS CHANTE AVEC NOUS !

                                                                        

SANGEN MESCHT GLECKLECH… ZESUMMEN SANGEN MESCHT MEI GLECKLECH… DA KOMM MAT EIS SANGEN !

Fréijorsbazar

Dëse Mëttwoch, den 28.03.2018 gëtt zu Steesel e Frejorsbazar ofgehalen.

Wou: am Kultursall um Schoulcampus Steesel

Wéini: vu 17-19:30 Auer

Virliesconcours 2018

D’Kanner aus dem Cycle 4 konnten am März um Virliesconcours deelhuelen.

Gold- a Sëlwermedaille

Eng super Leeschtung vun de Lasep-Kanner vu Steesel, den 23. Januar an der Coque bei de Fun-Athletics

Goldmedaille fir d'Equip C3 (Débutants)

Sëlwermedaille fir d'Equip C4 (Scolaires)

Bravo a merci fir d'Mattmaachen!