Stonnelaf 2014

Beim Stonnelaf 2014 si genau 6048,71 Euro zesummen komm!
Dat ass dat beschten Resultat an deenen 18 Joer wou de Stonnelaf schonn stattfënnt!

Bulletin d'Information 2014

Chers parents, Liebe Eltern, Dear parents, Caros pais,

Kannerfuesbal

D'Apeep invitéiert op hiren traditionelle Kannerfuesbal.
Sonndeg 9. Februar 2014 vun 14.00 bis 18.00 Auer am Centre de Loisirs zu Steesel
Show mam Zauberer Christion Lavey
Musek, Tombola an Concours