SINGING MAKES YOU HAPPY…

SINGING TOGETHER MAKES YOU HAPPIER… SO JOIN US !

                                                                                                             

CHANTER REND HEUREUX…

CHANTER ENSEMBLE REND PLUS HEUREUX… ALORS CHANTE AVEC NOUS !

                                                                        

SANGEN MESCHT GLECKLECH… ZESUMMEN SANGEN MESCHT MEI GLECKLECH… DA KOMM MAT EIS SANGEN !

Fréijorsbazar

Dëse Mëttwoch, den 28.03.2018 gëtt zu Steesel e Frejorsbazar ofgehalen.

Wou: am Kultursall um Schoulcampus Steesel

Wéini: vu 17-19:30 Auer

Virliesconcours 2018

D’Kanner aus dem Cycle 4 konnten am März um Virliesconcours deelhuelen.

Gold- a Sëlwermedaille

Eng super Leeschtung vun de Lasep-Kanner vu Steesel, den 23. Januar an der Coque bei de Fun-Athletics

Goldmedaille fir d'Equip C3 (Débutants)

Sëlwermedaille fir d'Equip C4 (Scolaires)

Bravo a merci fir d'Mattmaachen!

 

LASEP Adventskalenner

LASEP-Adventskalenner

Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.