Zauber....

D'Kanner aus der Klass C3.2. vum Aline Wiltzius hunn e Buch geschriwwen. Flott a spannend Geschichten zum Thema Zauber...Dest am Kader vun der Bachelorarbecht vun der Stagiaire Jil Kremer. Si hunn draus virgelies den 16. März am "Bicherhaischen" zu Sennengen. Dir kennt dat flott Buch kaafen direkt  bei hinen an der Klass, oder speider um Schoulfest.

Besuch vum Kleeschen

Méindes de 5. Dezember 2016 wor de Kleeschen op Besuch an der Schoul.

Hëllefen op Tanzania

Eis Schoul ennerstëtzt dëse Projet vun eiser Kollegin Jill Kohl.

Flyer

Besuch am Zirkus Zaltimbanq

D'Kanner aus dem Cycle 1 vun Heeschdref woren op de Kierchbierch an den Zirkus

verschidde sinn, zesumme léieren

Dëse Projet, deen an eiser Schoul an an eiser Maison Relais an all de Cyclen dëst an nächst Schouljoer duerchgeféiert gëtt, soll et de Kanner erméiglechen, Behënnerunge besser kennen ze léieren an hirer Angscht a falsche Virstellungen entgéintzewierken.